Witamy serdecznie na stronie internetowej
Szko?y Polskiej Gr.2 Zwi?zku Polaków w Kanadzie.
Nasza Szko?a Polska istnieje ju? w Hamilton 78 lat.
Pragniemy, aby nasi uczniowie nauczyli si? j?zyka polskiego, poznali geografi?, histori? i tradycje kraju swoich rodziców i dziadków.

Ka?da klasa ma lekcje muzyki, co wp?yn??o na wi?ksze zainteresowanie nauk? j. polskiego.W czasie tych zaj?? muzycznych dzieci, pod fachow? opiek? instruktora muzyki, maj? zaj?cia rytmiki i ucz? si? ?piewa? polskich piosenek. Od 13 lat dzia?a przy szkole teatrzyk Iskierka, który ka?dego roku, w czasie imprezy Dzieci  Dzieciom, organizowanej przez nasz? szko?? dla ca?ej Polonii z okazji Dnia Dziecka, przedstawia ró?ne bajki.

Zaj?cia w szkole odbywaj? si? w soboty od godz.10:00 do 13:00. 
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Adres Szko?y Polskiej Gr. 2 

Helen Detwiller School 320 Brigade Dr.(okolica Upper Wellington i Stone Church)       


Polska Szko?a.

Cho? ?y? nam przysz?o poza Polsk?,
cieszymy si?, ?e polskie szko?y mamy,
bo nasz? polsko??, mow? swojsk?,
kochanej szkole zawdzi?czamy.

Ta szko?a by?a drugim domem,
bawi?a nas i nas uczy?a.
Tradycje wielkiej, pi?knej Polski
we wdzi?cznych sercach zostawi?a.

A pami?? szko?y - zawsze w sercu
Ciep?e wspomnienia nam przywo?a,
O naszych lekcjach - w polskim duchu,
Niech ?yje nasza Polska Szko?a !!!