HISTORIA SZKO?Y POLSKIEJ
GR.2  ZPwK W HAMILTONIE.


1936

 

         
Gr.2 ZPwK zak?ada w Hamiltonie Polsk? Szkó?k? - 120 uczniów. 
Gr.2  ca?kowicie finansuje jej dzia?alno??. 
Jednym z pierwszych nauczycieli jest p. ADOLF KARGOL.

 


1941

 

        
Przeprowadzka do nowej siedziby Gr.2. Lekcje odbywaj? si? 2 razy
w tygodniu od 6 do 8 po po?udniu.

 


1954

 

        
Szko?a liczy 150 uczniów. Nauczyciel p. JAN KARASEK zak?ada 
przy szkole Zespó? Taneczny.  
Ko?o Polek przy Gr.2  do??cza do sponsorowania szko?y.

 


1962

 

        
Nauczyciel p. MIECZYS?AW PILIKOWSKI zak?ada Zespó? Muzyczny 
i Chór Szkolny.
Szko?a otrzymuje programy nauczania z za?o?onego w Kanadzie ZNP.

 


1971

 

        
W szkole zaczyna pracowa? p. MARIA WO?OCH, która pomaga prowadzi?    chór.

 


1974 

 

       
Prac? w szkole rozpoczyna wieloletnia kierowniczka szko?y
p. FLORENTYNA LEWCZUK.
Zaczyna dzia?a? Komitet Rodzicielski. 
Prezes Gr.2 p.W.Ra? wspaniale dba o szko??. Lekcje odbywaj? si?     wieczorami 4 razy w tygodniu.

 


1976

 

           
Rz?d kanadyjski przejmuje opiek? nad szko?ami etnicznymi i op?aca  prac?     nauczycieli.
Zaj?cia szkolne przeniesione do budynku  hamilto?skiego liceum Scott Park.

 


1978

 

           
Obchody Mi?dzynarodowego Roku Dziecka w Hali Polskiej - Burlington.
Szko?a organizuje Konferencj? Metodyczn? dla nauczycieli polonijnych 
w Ontario.
Nowa nauczycielka p.ANIELA ?UKASIK.

 


1984

 

           
Spotkanie m?odzie?y szkolnej z Ojcem ?w. Janem Paw?em II - Toronto.

 


1986

 

           
Jubileusz 50 - lecia naszej Polskiej Szko?y.

 

    
1988

 

           
Zatrudniono w szkole p.KRYSTYN?  KU?MIERCZAK.

 


1989

 

           
Nauczyciele i uczniowie uczestnicz? w spotkaniu z go?ciem z Polski     p.Lechem Wa??s?.

 


1991

 

           
Prac? w szkole rozpoczyna p. EWA IWANICKA, w 1993 r. p.DANUTA     CIELI?SKA i 1995r.p.GRA?YNA KSI??EK.

 


1996

 

           
Jubileusz 60 - lecia szko?y w nowej siedzibie Gr.2  ZPwK przy 1050 Barton.
Szko?? przeniesiono do budynku Briarwood School -  87 uczniów.     Zatrudniono p.MART? JAKUBOWSK?.

 


1999

 

          
Nowa lokalizacja szko?y w Mountain Secondary School.

 


2001

 

        
Fina? Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel- II miejsce

 


2002

 

          
Przy szkole, z inicjatywy  M.Jakubowskiej i A. Bobel  zostaje za?o?ony     Teatrzyk „Zosia”. E. Iwanicka z pomoc? rodziców i uczniów organizuje
w Hamiltonie pierwsz? imprez? z okazji Dnia Dziecka, pod has?em DZIECI
- DZIECIOM. Teatrzyk przedstawia bajk? „Warkocz    Królewny Wis?y”.  
Do wspó?pracy zaproszono inne szko?y polskie i zespó? taneczny „Polonez”.
G?ównym sponsorem jest Gr.2  ZPwK.
Szkolna  Rodzinna Zabawa Andrzejkowa - dochód  na Dzie? Dziecka.

 


2003

 

          
Kolejna zmiana lokalizacji szko?y Seneca Learning Center.
Dzie? Dziecka - bajka „Krakowianka o modrych oczach”. W zwi?zku
z dniem Dziecka, zrodzi? si? pomys? wr?czania nagrody DAR SERCA 
dla dzieci chorych i w ró?ny sposób skrzywdzonych przez los. 
W celu zebrania pieni?dzy przy budynku Gr.2 odby? si? pierwszy CAR     WASH ( organizowany od tego roku, w ka?dy majowy d?ugi weekend).  
Nagrod? otrzymuj? siostry Joasia i Marta Skrok.
24.10.03  z inicjatywy E. Iwanickiej i J. Sromka, z pomoc? prezesa Gr.2
p.S. G?ogowskiego szko?a przygotowuje uroczysty bankiet z okazji 25 –
lecia pontyfikatu Papie?a Jana Paw?a II „Polonia Hamiltonu w ho?dzie     Papie?owi”.  Dochód z imprezy na budow?     ?wi?tyni Opatrzno?ci 
w Warszawie i dla chorego w Polsce ch?opca Dominika Ptaka.

 


2004

 

        
Fina? Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel - III miejsce.
Teatrzyk Szkolny o nowej nazwie „Iskierka” w czasie Dnia Dziecka     przedstawia bajk? „Królewna ?nie?ka”.
Nagrod? Dar Serca - Robert Puzio. 
Dzieci z naszej szko?y z okazji obchodów 60- rocznicy Powstania     Warszawskiego wyst?puj? w Grimsby  w Place Polonase , spotkanie
z kombatantami i konsulem RP p.A.Kr??elem.

 


2005

 

        
Z inicjatywy rodziców szko?a otwiera swój nowy oddzia? w soboty w Helen     Detwiler School. Przez 2  lata zaj?cia odbywaj? si? we wtorki i soboty.
Nowa nauczycielka p. MAGDALENA IWANICKA.  
Dzie? Dziecka bajka „Kopciuszek”.
Dar Serca otrzymuje rodze?stwo  Natalia i Tomek Ha?asa. 
Fina? Konkursu Recytatorskiego Fundacji Reymonta  M.Bobel - I miejsce.
Go?cinny wyjazd dzieci z bajk? do Szko?y Konsularnej w Toronto.

 

    
2006

 

           
Dzie? Dziecka  premiera bajki „Smok Wawelski” .
Dar Serca - Hania i Nicole M?ynarczyk.
70 - lecie naszej szko?y - uroczyste po?egnanie kierowniczki szko?y 
p. F.Lewczuk.

 


2007           

 

Prac? w szkole rozpoczyna p. MAGDALENA BUSZKOWSKA.
Nauczyciele i uczniowie nawi?zuj? kontakt ze Szko?ami Polskimi
w okolicach ?ytomierza na Ukrainie.
Z pomoc? ks.Skwierczy?skiego nast?puje wymiana listów i przesy?anie     paczek dla dzieci.
Rodzinna Szkolna Zabawa Wiosenna -  dochód dla szko?y.
Dzie? Dziecka - „Warkocz Królewny Wis?y”. Dar Serca -   Orze?

 


2008

 


Nowy nauczyciel  p. KRZYSZTOF GUMIENIAK.
DNI  POLSKIEJ SZKO?Y W KANADZIE akademia z udzia?em rodziców
i zaproszonych go?ci.
Dzie? Dziecka –„Shrek”  Dar Serca otrzymuj? Natalia i Adam Kornak.
Sukcesem naszej szko?y i ca?ej Polonii by?o zebranie przez p. Gra?yn?     Dragan 6 tysi?cy dolarów dla osieroconego rodze?stwa.
Wys?anie paczek na Ukrain?.

 


2009

 

          
Prac? w naszej szkole rozpoczyna p.ALEKSANDRA URBANEK.  
Wprowadzamy lekcje rytmiki i nauk? ?piewu polskich piosenek –
Instruktor p.Wies?aw Kut.
DNI  POLSKIEJ SZKO?Y W KANADZIE – prezentacja p. Zofii Kata
Zbiórka donacji w czasie Jase?ek dla chorej na pora?enie mózgowe     M.Kowalskiej z Elbl?ga (www.magdalenakowalska.blog.onet.pl)
Fina? Konkursu Czytania zorganizowanego przez ZNP w Toronto  -     M.Bobel (II miejsce), V. Zychowicz, P. ?wierkosz (II miejsce) .
Dzie? Dziecka – „Królewna ?nie?ka”. Dar Serca –Julcia Orze? i Szymon     Nowagiel.
Go?cinny wyst?p teatrzyku w Polskiej Szkole w Burlingtonie.

 


2010

 

        
Nowe podr?czniki  dla klas starszych Trylogia Polonijna.
DNI  POLSKIEJ SZKO?Y W KANADZIE – Fryderyk Chopin: przybli?enie     dzieciom jego talentu.
Szkolna Rodzinna Zabawa Wiosenna.
Festiwal Piosenki Szkolnej w Burlingtonie –M.Socha(wyró?nienie), duet     M.Gula i C.Gallan, J.Banatkiewicz
Dzie? Dziecka bajka „Kot w butach”, Dar Serca - Ariana i Izabella     Mokamel. 
Efrem Kulik (by?y prezes Gr.2) - Donacja dla szko?y - $1300.

 


2011

 

Szkolna Rodzinna Zabawa Wiosenna - spotkanie z go?ciem z Ukrainy     ks.J.Skwierczy?skim.
Seria zaj?? sportowych - nauka gry w pi?k? no?n?, z inicjatywy Klubu     Sportowego. 
Fina? Konkursu Czytania – P. ?wierkosz (II miejsce), D.Banatkiewicz(II     miejsce), T.Kromka
Dzie? Dziecka – „Kopciuszek”, Dar Serca - Karolina Sromek i Mateusz     Bobel.
W czasie Jase?ek zbiórka pieni?dzy na leczenie dla  M. Kowalskiej i D.     Ptaka w Polsce.
10 wrze?nia rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011-2012. 
Tegoroczne Dni Polskiej Szko?y b?d? przebiega?y pod has?em: 
"MARIA SK?ODOWSKA - CURIE  -1867-1934."
Uroczysty Bankiet: 75 - lecie Szko?y Polskiej Gr.2 ZPwK.
 

 „Szko?o, szko?o, gdy ci? wspominam, 
T?s
knota w serce si? wgryza, 
Oczy mam pe?ne ?ez...”

      
                    Julian Tuwim

W latach 50 - tych Dom Zwi?zkowy by? naszym drugim domem. Lubi?am chodzi? do Polskiej Szko?y,  bo by?o to miejsce gdzie poznawali?my dzieci z innych polskich rodzin. Szko?a by?a dwa razy w tygodniu od 6-tej do 8-mej wieczorem.  W czasie lekcji przewa?nie uczyli?my si? mówi?, pisa? i czyta? po polsku.  Bardzo proste lekcje, ale pami?tam je do dzi?.  Nauczycielami byli p. Korbut i p. Trepczyk.

 

                                                           Gienia Warda uczennica w latach 50-tych

 

 

 

 

Z okazji 75-lecia Szko?y gratuluj? moim kole?ankom nauczycielkom wspania?ych osi?gni?? w nauczaniu i pracy spo?ecznej. Nie ma tak zaszczytnej pracy, jak praca

 

z dzie?mi w szkole.W Szkole Gr.2  pracowa?am od 1974r. do 2006r. -  by?am te? jej kierownikiem. Praca ta dawa?a mi du?o satysfakcji, bo to nie tylko nauczanie j.polskiego, ale tak?e organizowanie ró?nych uroczysto?ci, wycieczek, konkursów, konferencji i spotka? nauczycieli. Serdecznie dzi?kuj? wszystkim za wysi?ek

 

w kontynuowaniu polskich tradycji i j.polskiego na emigracji. ?ycz? Wam dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Dzieciom - bardzo dobrych wyników.

 

                                       Florentyna Lewczuk - by?y kierownik szko?y.


Nazywam sie El?bieta Krawczak. Jestem absolwentk? Polskiej Szko?y przy Gr. II ZPwK. Tak jak ka?de z nas, dzi?ki inicjatywie naszych rodziców, mia?am mo?liwo?? nauczenia si? j. polskiego w jednej z wielu polskich szkó? w Kanadzie. Zawsze z sentymentem b?d? wspomina? czas sp?dzony z moimi rówie?nikami, kiedy uczyli?my si? nie tylko mowy ojczystej mamy i taty, ale równie? poznawali?my histori?, geografi? Polski oraz tradycje i kultur?, z któr? oni przyw?drowali a? tutaj do Kanady. Ile? to czasu sp?dzi?am na próbach do przedstawie? szkolnych. Do dzi? wspominam i podziwiam nasz? pani? nauczycielk? Ew? za jej zapa? i to, ?e by?a w stanie z nami wytrzyma? w trakcie tych prób i doprowadzi? przedstawienie do fina?u, czyli pokazu dla publiczno?ci. I te wielkie brawa na koniec ka?dego wyst?pu dla uhonorowania pani Ewy i naszej szkolnej grupy teatralnej.